Μοναστική Υποτύπωσις 2017


Περιέχει τὶς τυπικὲς διατάξεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους 2017 σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό.

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροποτάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

῾Η Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, καὶ ἀπευθύνεται στὰ σύγχρονα ἱερὰ κοινόβια, κελλία, μοναστικὲς ἀδελφότητες, καὶ ἡσυχαστήρια, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι δυσκολιῶν τοῦ τυπικοῦ, καθὼς ὅλα τὰ παλαιὰ μοναστηριακὰ τυπικὰ γράφτηκαν κατὰ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ἐνῷ μετὰ τὴν διόρθωσι αὐτοῦ συχνὰ τυγχάνουν νέες περιπτώσεις, ἄγνωστες στὸ παρελθόν. Τὸ ἔργο ἐνδιαφέρει ἐπίσης καὶ τοὺς μελετητὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ γενικώτερα.

Περιλαμβάνει· 1) Χρονολόγιο διαφόρων γεγονότων καὶ ἱδρύσεως ἱ. μονῶν· 2) Βασικὲς προϋποθέσεις Μοναστικῆς ῾Υποτυπώσεως· 3) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου· 4) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου· 5) ἀναλυτικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῶν μηνῶν 6) τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους.

Περιγράφονται ἀναλυτικῶς 37 ἀγρυπνίες, προβλέπεται ἡ δυνατότης τελέσεως ἄλλων 25 τοὐλάχιστον, ὑπάρχει πλῆρες τυπικὸ γιὰ 26 ἑόρτιες ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν μηναίων.

᾿Ιδιαιτέρως σημειώθηκαν οἱ ἀγρυπνίες καὶ οἱ ἄλλες ἑόρτιες μνῆμες ἁγίων κατὰ τὴν μεγ. Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πεντηκοστάριο.

Σημειώνονται ἐπίσης ὁ μικρὸς ἑσπερινὸς στὶς ἀγρυπνίες, διατάξεις ἀπὸ τὴν στουδιτικὴ καὶ τὴν ἀθωνικὴ παράδοσι, ἡ τάξι τῶν ἑορτίων κολλύβων, ποικίλα σπάνια κοινωνικὰ, ἐλλείποντες ὕμνοι, λειτουργικὲς διευκρινίσεις, καὶ διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Διαχωρίζεται μὲ σαφήνεια ἡ μοναστηριακὴ ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τάξι, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσι ποὺ παρατηρεῖται σὲ νεώτερα κείμενα.


Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 450

Έτος έκδοσης: 2017

ISBN: 978-960-550-159-4

Κατηγορία: Εκκλησιαστικά

Κωδικός: ΕΚ 0003


Τιμή με ΦΠΑ: 15,00 €

Μοναστική Υποτύπωσις 2017