Σας προτείνουμε

Διηγήματα Παπαδιαμάντη

Διηγήματα Παπαδιαμάντη

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ο τόμος αυτός περιέχει τα εξής διηγήματα:

 1. Τα ρόδινα ακρογιάλια
 2. Γυνή πλέουσα
 3. Ναυαγίων ναυάγια
 4. Ναυαγοσώσται
 5. Χρήστος Μηλιόνης
 6. Χαλασοχώρηδες
 7. Ελαφροΐσκιωτοι
 8. Πολιτισμός εις το χωρίον
 9. Τύχη από την Αμέρικα
 10. Στρίγγλα μάνα
 11. Γάμος του Καραχμέτη
 12. Νελησυφέρω
 13. Φωνή Δράκου
 14. Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου
 15. Τρελή βραδιά
 16. Χωρίς στεφάνι
 17. Το σπιτάκι στο λιβάδι

περισσότερα...

Ευχολόγιον το Μέγα

Ευχολόγιον το Μέγα

Νέα λειτουργικὴ ἔκδοσι, ἐπιμελημένη καὶ διωρθωμένη.

Τὸ ἀπαραίτητο αὐτὸ λειτουργικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν μυστηρίων, ἱεροτελεστιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας εἶχε ἐκδοθῆ γιὰ τελευταία φορὰ τὸ 1927 καὶ ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα δὲν εἶχε γίνει νέα ἔκδοσί του. ῞Οποιες ἐκδόσεις του ἔγιναν στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα ἦσαν φωτογραφικὲς ἀναπαραγωγὲς παλαιοτέρων ἐκδόσεων (μὲ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες τους) ἢ ἐκδόσεις μεμονωμένων ἀκολουθιῶν καὶ μικρῶν εὐχολογίων, ποὺ δὲν καλύπτουν ὅλη τὴν ὕλη τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου. ῞Υστερα ἀπὸ 90 σχεδὸν χρόνια οἱ ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου εἶναι στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ προσφέρουν στὸν εὐλαβῆ κλῆρο καὶ τοὺς φιλακόλουθους πιστοὺς τὴν παροῦσα νέα ἔκδοσι, ἡ ὁποία διαφέρει κατὰ πολὺ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες ἐκδόσεις τῶν τελευταίων 5 αἰώνων. Συγκεκριμένα ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες διαφορές.

Πρόλογος 10 σελίδων (τί λέγουν οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐκδότες, ἐπιμελητὲς καὶ ἐρευνητὲς γιὰ τὶς δυσκολίες τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου).

– ᾿Αναλυτικὴ εἰσαγωγὴ 40 σελίδων, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων διευκρινίζεται ὁ ὅρος «εὐχολόγιον», δίνεται ὁ ἀκριβὴς καὶ πλήρης ὁρισμὸς αὐτοῦ, καὶ παρέχονται πολλὲς ἀκόμη πληροφορίες.

– Πλουσιώτατο ὑπόμνημα 46 σελίδων, μὲ τὸ ὁποῖο γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἔκδοσι τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου δηλώνονται οἱ περισσότερες διορθώσεις, ἀλλαγές, ἀποκαταστάσεις καὶ βελτιώσεις ποὺ ἔγιναν στὴν ἔκδοσι.

– ᾿Ελήφθησαν ὑπόψιν περίπου 100 λειτουργικὰ χειρόγραφα (τοῦ 4ου ἕως τοῦ 18ου αἰῶνος).

– Ἔγινε παραβολὴ 130 περίπου λειτουργικῶν παλαιτύπων ἐκδόσεων.

᾿Αποκαθίστανται πολλὰ σημεῖα κειμένου βάσει χειρογράφων.

– Γενικῶς ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ 1000 ἀναγκαῖες διορθώσεις ὡς ἑξῆς·

 • Διωρθώθηκαν περισσότερα ἀπὸ 300 σημεῖα εὐχῶν μὲ ἐσφαλμένο ἢ ἐλλιπὲς κείμενο (σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις δογματικῆς σημασίας).
 • ᾿Αποκαταστάθηκαν ἢ συμπληρώθηκαν περισσότερα ἀπὸ 200 βιβλικὰ χωρία, προκείμενα καὶ ἀποσπάσματα.
 • Περισσότερες ἀπὸ 460 φιλολογικὲς διορθώσεις (διαιωνιζόμενες ἀνορθογραφίες, σημεῖα στίξεως, διορθώσεις ἢ προσθῆκες ἢ ἀποκαταστάσεις τίτλων καὶ ὑποτίτλων, συντακτικὲς ἐξομαλύνσεις ὁδηγιῶν).
 • ᾿Αποκαταστάθηκαν στὴν θέσι τους ἢ διατηρήθηκαν εὐχὲς ἢ καὶ ὁλόκληρες ἀκολουθίες, ποὺ ἔλειπαν ἀπὸ κάποιες ἐκδόσεις, ἐνῷ ἀντιθέτως ἀφαιρέθηκαν φράσεις ἢ εὐχὲς οἱ ὁποῖες αὐθαιρέτως εἰσήχθησαν σὲ νεώτερες ἐκδόσεις (50 περίπου περιπτώσεις).

300 σχόλια, παρατηρήσεις, καὶ ἐπισημάνσεις (στὴν εἰσαγωγή, στὸ ὑπόμνημα, καὶ σὲ ὑποσημειώσεις) μὲ περιεχόμενο κριτικό, φιλολογικό, λειτουργικό, τελετουργικὸ καὶ πραγματολογικό.

– Γιὰ πρώτη φορὰ σὲ λειτουργικὴ ἔκδοσι ἀποκαθίσταται πλῆρες τὸ νεκρώσιμον κοντάκιον.

Νέα κατάταξι τῆς ὕλης τοῦ Εὐχολογίου, πρακτικώτερη, ὥστε νὰ διευκολύνεται ὁ ἀναγνώστης στὴν ἐξεύρεσι κάθε ἀκολουθίας ἢ εὐχῆς.

Νέο ἐπίμετρο 40 σελίδων (μὲ δοξολογίες σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους, καὶ ἄλλες ἀναγκαῖες ἀκολουθίες καὶ διατάξεις).

᾿Αναλυτικὸς πίναξ περιεχομένων ἑλληνιστί.

– Τίτλος, περιεχόμενα, καὶ ἀλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων ἀγγλιστί.

– Γιὰ πρώτη φορὰ περιέχονται στὸ τέλος 9 εὑρετήρια τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου·

 1. βιβλικῶν χωρίων καὶ περικοπῶν,
 2. κυρίων ὀνομάτων,
 3. λειτουργικῶν θεμάτων καὶ ὅρων,
 4. ὁμολογιακῶν κειμένων καὶ λιβέλλων,
 5. εὐχῶν,
 6. ἀπαγγελλομένων κειμένων,
 7. ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων,
 8. ὑμνογραφημάτων,
 9. ἀλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων.

᾿Επιστημονικὴ καὶ ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια: Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....5*
Contents.....12*
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ.....17*
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....27*
1. ῾Ορισμὸς τοῦ Εὐχολογίου.....27*
2. Χειρόγραφα μὲ εὐχολογικὸν περιεχόμενον.....30*
3. Ἔντυποι ἐκδόσεις Εὐχολογίων καὶ συναφῶν κειμένων.....35*
4. ῾Η ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσις.....48*
5. Νέα διάρθρωσις τῆς ὕλης.....53*
6. Διορθώσεις, διαχωρισμοὶ καὶ ἀποκαταστάσεις.....55*
7. Λειτουργικαὶ καὶ τελετουργικαὶ ἐπισημάνσεις.....63*
8. Προτεινόμεναι βελτιώσεις.....66*
ΥΠΟΜΝΗΜΑ διορθώσεων κ.λπ. .....67*

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

1. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

Διάταξις τῆς Ἱεροδιακονίας.....1
Ἀκολουθία τοῦ Λυχνικοῦ, ἤ τοι τοῦ Ἑσπερινοῦ.....13
᾿Ακολουθία τοῦ Ὄρθρου.....25
Διάταξις τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας.....35
Σύντ. ἑρμηνεία περὶ τοῦ τίνα τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἁγ. Ἄρτου.....45
῾Η θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.....47
῾Η θεία Λειτουργία Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.....75
῾Ερμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων.....99
᾿Ακολουθία ῾Εσπερινοῦ τῶν Προηγιασμένων.....101
῾Η θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.....111
᾿Απολύσεις τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν.....123

2. ΛΟΙΠΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

α) Τάξεις Χειροτονιῶν καὶ Προχειρίσεων

Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Ὑποδιακόνου.....125
Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Διακόνου.....126
Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Πρεσβυτέρου.....130
Τάξις ἐπὶ Χειροτoνίᾳ Ἐπισκόπου.....133
—῾Η αὐτὴ τάξις μετὰ πλατυτέρας ἐκθέσεως.....136
—῾Η αὐτὴ τάξις κατὰ τὴν ἑρμηνείαν Μητροφάνους Νύσσης.....144
Τάξις ἐπὶ χειροτονίᾳ ἀναγνώστου καὶ ψάλτου.....149
— ᾿Επὶ προχειρίσει ἀρχιδιακόνου ἢ μ. οἰκονόμου κ.λπ. .....150
᾿Ακολουθία ἐπὶ προχειρίσει πνευματικοῦ.....152

β) Τὰ περὶ τὴν γέννησιν, τὸ βάπτισμα καὶ τὸ χρῖσμα

Εὐχαὶ εἰς γυναῖκα λεχὼ τῇ α΄ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως.....154
Εὐχὴ εἰς παιδίον λαμβάνον ὄνομα τῇ η΄ ἡμέρᾳ.....156
Εὐχαὶ εἰς γυναῖκα λεχὼ μετὰ μ΄ ἡμέρας
καὶ εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον.....157
Εὐχὴ εἰς γυναῖκα, ὅταν ἀποβάληται.....160
Κανόνες περὶ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.....161
Τάξις γινομένη πρὸ τοῦ Βαπτίσματος.....164
᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.....171
Εὐχαὶ τῆς ᾿Απολούσεως.....180
Εὐχαὶ εἰς Τριχοκουρίαν.....182
᾿Ακολουθία περὶ τῶν ἀπ’ ἀρνήσεως ἐπιστρεφόντων.....183
Πῶς χρὴ δέχεσθαι τὸν ἐξ Ἰουδαίων προσερχόμενον.....189

γ) Τὰ περὶ τὸν γάμον

᾿Ακολουθία τοῦ ᾿Αρραβῶνος.....194
᾿Ακολουθία τοῦ Στεφανώματος, ἤ τοι τοῦ Γάμου.....198
Εὐχὴ ἐπὶ λύσιν Στεφάνων.....209
Κεφάλαια περὶ διγάμων.....210
᾿Ακολουθία εἰς δίγαμον.....210

δ) Εὐχέλαιον καὶ ἐξομολόγησις

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλαίου.....217
Κανὼν εἰς τὸ Εὐχέλαιον.....217
Καθαγιασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου.....224
᾿Ακολουθία τῶν ἐξομολογουμένων.....248
Εὐχαὶ ἐπὶ μετανοούντων.....249
Εὐχαὶ ἐπὶ τῶν ἐν ἐπιτιμίοις ὄντων.....250
Εὐχὴ (μετὰ θάνατον) συγχωρητική.....251

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΙ

α) Διὰ τὸν ἱερὸν ναόν

Ἀκολουθία καὶ τάξις εἰς ᾿Εγκαίνια ναοῦ.....252
῾Ερμηνεία πάντων τῶν εἰδῶν τοῦ ἐγκαινιασμοῦ.....252
Εἰς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων λειψάνων.....253
Εἰς τὸν ῾Εσπερινόν.....255
Εἰς τὸν Ὄρθρον.....259
Εἰς τὸν ᾿Εγκαινισμόν.....265
Εἰς τὴν Λειτουργίαν.....284
Εὐχαὶ διάφοροι εἰς ᾿Εγκαίνια, Πατριάρχου Καλλίστου.....286
Τάξις ἐπὶ καθιερώσει ᾿Αντιμηνσίων.....288
Τάξις ἐπὶ σαλευθείσης ἁγίας Τραπέζης.....289
Τάξις ἐπὶ θεμελίῳ Ἐκκλησίας.....291
Περὶ Σταυροπηγίου.....292
Τάξις τῇ μεγάλῃ Ε΄ ἐν τῇ ἐκπλύσει τῆς ἁγ. Τραπέζης.....293
Τάξις περὶ τῆς ἁγ. Τραπέζης ἧς τὰ ἄμφια διεφθάρησαν.....295
Εὐχαὶ ἐπὶ ᾿Εκκλησίας βεβηλωθείσης.....296

β) ᾿Εκκλησιαστικαὶ Διακονίαι καὶ Μοναχικαὶ Κουραί

Τάξις ἐπὶ προχειρίσει ῾Ηγουμένου.....298
Τάξις ἐπὶ προχειρίσει διαφόρων.....301
Εὐχὴ τῷ εἰσερχομένῳ εἰς Διακονίαν ᾿Εκκλησιαστικήν.....302
᾿Ακολουθία εἰς ἀρχάριον ῾Ρασοφοροῦντα.....302
᾿Ακολουθία τοῦ Μικροῦ Σχήματος, ἤ τοι τοῦ Μανδύου.....304
᾿Ακολουθία τοῦ Μεγάλου καὶ ἀγγελικοῦ Σχήματος.....313
Εὐχὴ εἰς τὸ ᾿Αποκουκουλίσαι.....329

γ) ῾Αγιασμοὶ καὶ ἑορτολογικά

᾿Ακολουθία τοῦ Μικροῦ ῾Αγιασμοῦ.....330
᾿Ακολουθία τοῦ Μεγάλου ῾Αγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων.....337
Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τὰ βαΐα τῇ Κυριακῇ τῶν βαΐων.....347
᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Μύρου.....347
᾿Ακολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος.....350
Λόγος παραινετικὸς τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ.....356
Λόγος κατηχητικὸς τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.....357
᾿Ακολουθία τῆς γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς.....358
Εὐχὴ ἑορτίων κολλύβων (ἑορταζομένου ἁγίου).....372

δ) Τὰ περὶ τὸ τέλος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου

᾿Ακολουθία εἰς ψυχορραγοῦντα.....373
Εὐχὴ εἰς ψυχὴν κρινομένην.....377
Εὐχὴ ἑτέρα εἰς ψυχορραγοῦντα.....377
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ θάπτειν τοὺς νεκρούς.....378
᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς κοιμηθέντας Χριστιανούς.....379
Ἐξοδιαστικὸν τῶν Μοναχῶν.....405
᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς Ἱερεῖς.....419
᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς κοσμικοὺς ἄνδρας.....448
Κανὼν ᾿Αναπαύσιμος εἰς νήπια τελευτήσαντα.....452
Εὐχαὶ συγχωρητικαὶ εἰς τεθνεῶτα.....458

ΜΕΡΟΣ Γ΄. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑΙ


1. ΕΠΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

α) Παρακλήσεις καὶ Λιταί

Μικρὰ (ἢ κοινὴ) Παράκλησις εἰς τὴν Θεοτόκον.....460
Κανὼν Παρακλητικὸς ἐν ἐξομολογήσει ἁμαρτωλοῦ.....468
᾿Ακολουθία εἰς διαφόρους Λιτὰς καὶ ᾿Αγρυπνίας.....472
Εὐχὴ Παρακλητικὴ εἰς πᾶσαν Λιτήν.....478

β) ᾿Ακολουθία εἰς ἀνομβρίαν

᾿Αποστολευαγγέλιον εἰς ἀνομβρίαν.....480
᾿Εκτενὴς ἐπὶ αὐχμῷ ἀνομβρίας.....481
Κανὼν ἱκετήριος ἐπὶ ἀνομβρίᾳ.....483
Εὐχαὶ ἐπὶ ἀνομβρίας.....486

γ) ᾿Ακολουθία εἰς φόβον σεισμοῦ

Κανὼν εἰς φόβον σεισμοῦ.....494
Εὐχαὶ ἐπὶ ἀπειλὴν σεισμοῦ.....499
᾿Αποστολευαγγέλιον εἰς σεισμόν.....502

δ) ᾿Ακολουθία εἰς λοιμώδη νόσον καὶ λιμόν

Κανὼν εἰς ἀπειλὴν λοιμικῆς ἀσθενείας.....503
Εὐχαὶ εἰς λοιμικὴν νόσον.....507
Εὐχαὶ ἐν καιρῷ λιμοῦ.....514

ε) ᾿Ακολουθία ἐπὶ ἀπειλῇ πολέμου καὶ συμφορᾷ λαοῦ

᾿Αποστόλος καὶ Εὐαγγέλιον εἰς ἐπιδρομὰς ἐθνῶν.....516
Κανὼν παρακλητικὸς ἐπὶ προσδοκίᾳ πολέμου.....517
Εὐχαὶ ἐπὶ ἐπιδρομὰς ἐθνῶν.....521
Εὐχαὶ ἐπὶ συμφορᾷ λαοῦ, Πατριάρχου Καλλίστου.....525
Εὐχὴ ὑπὲρ τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.....529
Εὐχὴ εἰς βασιλέα καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ.....530

2. ΤΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

α) Εἰς πάσχοντας ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων

Ἐξορκισμοὶ Βασιλείου τοῦ μεγάλου.....532
Ἐξορκισμοὶ τοῦ Χρυσοστόμου.....536

β) Εἰς ἀσθενείας καὶ νόσους

Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς ἀσθενεῖς.....540
Εὐχὴ ἐπὶ ἀρρώστου.....543
Εὐχὴ ἐπὶ πᾶσαν ἀρρωστίαν.....544
Εὐχὴ εἰς ἀσθενῆ καὶ μὴ ὑπνοῦντα.....545
῞Οταν σταυροῖ ὁ Ἱερεὺς μετὰ τῆς ἁγίας λόγχης.....546

γ) ᾿Επὶ κτηρίων καὶ περὶ τὴν οἰκίαν

Εὐχὴ εἰς θεμέλιον οἴκου.....546
Εὐχὴ ὅταν μέλλῃ τις εἰσελθεῖν εἰς οἶκον νέον.....547
Εὐχὴ ἐπὶ οἰκίας περιεργαζομένης ὑπὸ πονηρῶν πνευμάτων.....547
᾿Ακολουθία εἰς κάμινον.....548
Εὐχὴ ἐπὶ ὀρύξει φρέατος.....550
Εἰ συμβῇ τι μιαρὸν ἐμπεσεῖν εἰς φρέαρ ὕδατος.....550
Εἰ συμβῇ τι μιαρὸν προσφάτως ἐμπεσεῖν εἰς ἀγγεῖον.....551
Εὐχὴ ἐπὶ σκεύους μιανθέντος.....552
Εὐχὴ ἐπὶ σίτου μιανθέντος ἢ ἀλεύρου κ.λπ......552

δ) Εὐχαὶ εἰς ἀνάγκας γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων

Εὐχὴ ἐπὶ σπόρου.....553
Εὐχὴ ἐπὶ ἅλατος.....553
Εὐχὴ ἐπὶ τῶν προσφερόντων ἀπαρχὰς ὀπώρας.....553
Εὐχὴ ἐπὶ ἅλωνος.....554
Εὐχὴ εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος.....554
Εὐχὴ ἐπὶ τρύγης ἀμπέλου.....554
Εὐχὴ ἐπὶ εὐλόγησιν οἴνου.....555
Εὐχὴ εἰς μετάληψιν σταφυλῆς.....555
Τάξις εἰς χωράφιον κ.λπ., εἰ συμβῇ βλάπτεσθαι.....556
Ἐξορκισμὸς τοῦ ἁγίου Τρύφωνος εἰς κήπους κ.λπ. .....556
Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι ποίμνην.....559
Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι ἐδέσματα κρεῶν.....559
Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τυρὸν καὶ ὠὰ.....559

ε) ᾿Επὶ θαλασσίων ἔργων καὶ ταξιδίων

Εὐχὴ εἰς τὸ κατασκευάσαι πλοῖον.....560
Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι δίκτυα.....560
Εὐχὴ ἐπὶ ἀπειλὴν βροντῶν καὶ ἀστραπῶν.....561
Εὐχὴ ἐπὶ δυσκρασίας ἀνέμων καὶ κλύδωνα θαλάσσης.....561
Περὶ ὑψώσεως τῆς Παναγίας, ὅταν μέλλῃ τις ταξιδεῦσαι.....563
Εὐχὴ ἑτέρα ἐπὶ μέλλοντος τινὸς πλέειν.....565

Ϛ) Εὐχαὶ εἰς διαφόρους ἀνάγκας

Εὐχὴ ἐπὶ τοῖς ἀπὸ ἔχθρας εἰρηνεύουσιν.....565
᾿Ακολουθία εἰς παῖδας κακοσκόπους.....566
Εὐχὴ ὅταν ἀπάρχηται παιδίον μανθάνειν γράμματα.....567
᾿Ακολουθία εἰς υἱοθεσίαν.....568
Εὐχὴ ἐπὶ τῶν προπετῶς ὀμνυόντων.....569
Εὐχὴ εἰς πόλεμον πορνείας.....570


ΜΕΡΟΣ Δ΄


1. ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ
ἤ τοι ᾿Απόστολοι καὶ Εὐαγγέλια τοῦ ἐνιαυτοῦ

Σεπτεμβρίου μηνός.....571
᾿Οκτωβρίου μηνός.....576
Νοεμβρίου μηνός.....578
Δεκεμβρίου μηνός.....584
᾿Ιανουαρίου μηνός.....590
Φεβρουαρίου μηνός.....595
Μαρτίου μηνός.....598
᾿Απριλίου μηνός.....601
Μαΐου μηνός.....603
᾿Ιουνίου μηνός.....605
᾿Ιουλίου μηνός.....610
Αὐγούστου μηνός.....612
Εἰς μνήμας ἁγίων γυναικῶν.....617
῾Εωθινὰ Εὐαγγέλια ια΄.....621

2. ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ
(διὰ ῾Ιερεῖς καὶ λαϊκούς)

Προσευχὴ ἐπὶ αἰσχρῶν λογισμῶν.....630
Προσευχὴ εἰς πόλεμον πορνείας.....630
Προσευχὴ πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι καὶ εἰς ἐνυπνιαζόμενον.....630
᾿Ακολουθία εἰς Ἱερέα ἢ λαϊκὸν ἐνυπνιασθέντα.....631

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Γράμμα Συστατικόν.....635
Γράμμα Ἐνταλτήριον.....635
Τύπος Κανονικῆς Συμμαρτυρίας.....636
῾Ερμηνεία τῶν ὀφφικίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.....637

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Δοξολογία ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ᾿Επετείῳ τοῦ 1940.....643
Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους.....646
Δοξολογία ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ᾿Επετείῳ τοῦ 1821.....648
᾿Ακολουθία ἐπὶ ἐπανασυστάσει Γάμου διαζευχθέντων..... 650
Διάταξις τῆς ἀκολουθίας τῶν ᾿Εγκαινίων (ἐκ τοῦ Τ.Μ.Ε.).....652
῾Η τελετὴ τῶν ᾿Εγκαινίων.....655
Διάταξις τῆς Νεκρωσίμου ἀκολουθίας (ἐκ τοῦ Τ.Μ.Ε.).....663
᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγέλιον εἰς νήπια κοιμηθέντα.....669
῾Ομολογία Πίστεως ἐν χειροτονίᾳ ᾿Επισκόπου.....670
Διάταξις τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ ἁγίου Μύρου.....674

ΜΕΡΟΣ F ΄
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Εὑρετήριον βιβλικῶν χωρίων καὶ περικοπῶν.....683
Εὑρετήριον κυρίων ὀνομάτων.....687
Εὑρετήριον λειτουργικῶν θεμάτων καὶ ὅρων.....691
Πίναξ ὁμολογιακῶν κειμένων καὶ λιβέλλων.....692
Εὑρετήριον εὐχῶν.....693
Πίναξ ἀπαγγελλομένων κειμένων.....700
Εὑρετήριον ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων.....701
Εὑρετήριον ὑμνογραφικόν.....710
᾿Αλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων (ἑλληνιστί).....716
᾿Αλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων (ἀγγλιστί).....722


THE GREAT
EUCHOLOGION

OF THE ORTHODOX CHURCH

CONTAINING
THE SACRED RITES OF THE SEVEN MYSTERIES,
the Orders for the Ordinations, the Service of the Consecration of a Church, many other Sacramental Ceremonies and Prayers of Clergy,
and the Epistles and Gospels for the most formal Feasts.

Newly corrected with great care
FROM OLD EDITIONS AND MANUSCRIPTS
with some necessary additions

PAPADIMITRIOU PUBLISHING
ATHENS, MMXIV – 2014


CONTENTS
OF THE GREAT EUCHOLOGION


CONTENTS.....5*
Contents in English.....12*
INSTEAD OF PREFACE.....17*
INTRODUCTION.....27*
MEMORANDUM of corrections, restorations, and observations.....67*

FIRST PART
SACRED MYSTERIES AND SERVICES

1. DIVINE LITURGIES AND COMMON SERVICES

Order of the ministry of the Deacon.....1
Service of Vesper.....13
Service of Matins (Orthros).....25
Order of the divine and sacred Liturgy.....35
Brief explanation about the right part of the holy Bread.....45
The Divine Liturgy of St. John Chrysostom.....47
The Divine Liturgy of St. Basil the Great.....75
Ordinance of the Divine Liturgy of the Presanctified.....99
Service of Vesper of the Presanctified Liturgy during the holy Lent.....101
The Divine Liturgy of the Presanctified.....111
The Festal Dismissals.....123

2. OTHER SACRAMENTS AND SERVICES

a) Orders for Ordinations and Blessings of Clergy

Order for the Ordination of a Subdeacon.....125
Order for the Ordination of a Deacon.....126
Order for the Ordination of a Presbyter.....130
Order for the Ordination of a Bishop.....133
Order with more details for the Ordination of a Bishop.....136
Order for the Ordination of a Bishop
according to Metrophanes of Nyssa.....144
Order for the Blessing of a reader and a cantor.....149
Order for the Elevation of an Archdeacon
or Great Economus or Head Priest.....150
Service for the Elevation of a Spiritual Father (a Confessor).....152

b) About the Birth, the Baptism and the Chrismation (Confirmation)

Prayer for a woman in confinement on the 1st day after Child-birth.....154
Prayer for Blessing and Naming a child on the 8th day of the Birth.....156
Churching of a mother and child after forty days.....157
Prayer for a woman after miscarried.....160
Rulings on holy Baptism.....161
Order before holy Baptism (Making of a Catechumen).....164
Service of holy Baptism.....171
Prayers for the Ablution.....180
Prayers for the Tonsure.....182
Service for those who denied, and now
have returned to the Orthodox Faith.....183
Requirements for acceptance the Remigrantes
from the Jews to the Christian Faith.....189

c) Services and Prayers regarding Marriage

Service of Betrothal.....194
Service of Crowning or Marriage.....198
Prayer for the untying of Crowns on the eighth day.....209
Rulings on second Marriages.....210
Service for a second Marriage.....210

d) Euchelaion and Confession

Service of the Holy Oil (Euchelaion).....217
Canon for the Euchelaion.....217
Sanctification of the Holy Oil.....224
Service of those who Confess their sins.....248
Prayers for Reconciliation of Penitents.....249
Prayers for Repentant sinners.....250
Prayer of Forgiveness (post mortem).....251

SECOND PART
VARIUS SACRAMENTAL CEREMONIES

a) For the holy Temple

Service and order of Consecration of a Church.....252
Explanation of all the materials for a Dedication.....252
The Preparation of the holy Relics.....253
At Vesper.....255
At Matins.....259
At the Dedication.....265
At Liturgy.....284
Several Prayers of Consecration of a Church of Patriarch Kallistos.....286
Order of Consecration of Antimensia.....288
Order of unsettled Altar.....289
Order used in the foundation of a Church.....291
About Stavropegion (fixing a Cross).....292
Order of washing of the Altar on Maundy Thursday.....293
Order of Altar which vestments have destroyed.....295
Rites for reconsecrating desecrated Church.....296

b) Ecclesiastical Ministries and Monastic Tonsures

Order for the promotion of an Abbot.....298
Order for the promotion of various persons.....301
Prayer for someone who comes for Ecclesiastical Ministry.....302
Service for a novice Rassophore.....302
Service of the monastic Lesser Schema.....304
Service of the monastic Great Schema.....313
Prayer in taking off the cowl.....329

c) Services and Prayers about several Blessings and Feasts

Service for the Lesser Sanctification of the Water.....330
Service of the Great Blessing of the Waters (Epiphany).....337
Prayer of the Blessing of palm branches on Palm Sunday.....347
Service of the Holy Chrism (Consecrated Oil).....347
Service of the Sacred Washing.....350
Hortative Sermon for the Maundy Thursday.....356
Catechetical Sermon for the Sunday of Easter.....357
Service of Kneeling of the Holy Pentecost.....358
Prayer for Kollyva in the Commemoration of a Saint.....372

d) Services and Prayers regarding the end of the Human Life

Service at the Time of Death.....373
Prayers at the Time of Death.....377
Information for how to bury the dead.....378
The common Funeral Service for all Christians.....379
Burial Service for Monks.....405
Funeral Service for Priests.....419
Funeral Service for Laymen.....448
Funeral Canon for Infants who died.....452
Prayer of Forgiveness for the deceased.....458

THIRD PART
OCCASIONAL SACRED RITES

1. Sacred Services in times of Calamity

Supplications and Vigils
Small Supplicatory Canon to the Mother of God.....460
Canon of Supplication at the Confession of a sinner.....468
Service for various Entreaties and Vigils.....472
Supplicatory Prayer for every Entreaty.....478
Service for Drought.....480-486
Service in fear of an Earthquake.....494-502
Service at Infectious Disease and Famine.....503-514
Service in a Menace of War and in a Calamity.....516-530

2. Ceremonies and Prayers in various cases

For Persons that are troubled with Unclean Spirits.....532-536
Canon and Prayers at Illness and Disease.....540-546
Prayer at the Foundation of a House.....546
Prayers for Buildings and various needs in a House.....547-552
Prayers for the needs of Farmers, Breeders etc......553-559
Prayers for Maritime Needs and on Blessing Travels.....560-565
Prayers for various other needs.....565-570

FOURTH PART

LECTIONARY (Epistles and Gospels to be used throughout the Year)
In September.....571
In October.....576
In November.....578
In December.....584
In January.....590
In February.....595
In March.....598
In April.....601
In May.....603
In June.....605
In July.....610
In August.....612
In Commemorations of Women Saints.....617
The Eleven Eothina (Sunday Morning Gospels).....621
Private Prayers (for Priests and Laymen).....630-631
Various Texts (useful mainly for Bishops and Priests).....635-637

FIFTH PART
NEW ADDENDUM

Doxology (Thanksgiving) for the National Day of 1940.....643
Doxology (Thanksgiving) for the New Year.....646
Doxology (Thanksgiving) for the National Day of 1821.....648
Service for the restoration of the marriage
of those who have been divorced.....650
Regulation for the service of the dedication of a church
(according to the Typikon of the Great Church of Christ).....652
The rite of dedication.....655
Regulation for the common Funeral Service
(according to the Typikon of the Great Church of Christ).....663
Epistle and Gospel for Infants who died.....669
Confession of Faith in the Ordination of a Bishop.....670
Order of the Sanctification of the Holy Chrism (Consecrated Oil).....674

SIXTH PART

Tables of indexes.....683
Contents in alphabetical order.....716, 722

Title: The Great Euchologion
Language: Greek
1st edition: Athens, January 2014
ISBN 978-960-550-153-2

περισσότερα...

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού

Το βιβλίο αυτό, που ο συγγραφέας του είναι άγνωστος, γράφτηκε πρωτότυπα στη ρωσική γλώσσα, το 1853. Το πρωτότυπο βρέθηκε στο Άγιο Όρος, το 1884, και τυπώθηκε. Το αριστούργημα τούτο, όπως το χαρακτήρισαν στην Ευρώπη θεολόγοι που εντρύφησαν πνευματικά σ’ αυτό, μιλάει για έναν ορθόδοξο χριστιανό προσκυνητή που ταξιδεύει με τη δίψα να εμβαθύνει στη γνώση και στην εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου που λέει, «αδιαλείπτως προσεύχεσθε». Τέλος, με τη βοήθεια ενός μοναχού και του βιβλίου «Φιλοκαλία των Νηπτικών Πατέρων», κατορθώνει να μάθει να εμβαθύνει και να εφαρμόζει την αδιάλειπτη προσευχή, που λέγεται και νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδιάς και συνοψίζεται στη φράση, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με».

Το βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Μητροπολίτη Κορίνθου, Παντελεήμονα Καρανικόλα, και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών.

περισσότερα...

Μικρόν Ωρολόγιον

Μικρόν Ωρολόγιον

Πρόκειται για το γνωστό λειτουργικό βιβλίο, «Ωρολόγιον το μέγα», σε μικρό σχήμα. Είναι το επίσημο βιβλίο προσευχών της εκκλησίας μας, απαραίτητο για κάθε ιερά ακολουθία της 24ώρου λατρείας.

 • Περιέχει όλα όσα ευρίσκονται και στο μέγα Ωρολόγιον.
 • Μεταφέρεται εύκολα και παντού, λόγω του μικρού σχήματός του.
 • Κατάλληλο για κατηχητικά, παρεκκλήσια, εξωκλήσια, μοναστηριακά κελλιά.
 • Απαραίτητο για την κατ’ οίκον προσευχή των χριστιανών.
 • Εξυπηρετεί άριστα όσους ταξιδεύουν.
 • Εμπλουτισμένο με πολλά τροπάρια εις νεωτέρους αγίους
 • Περιέχει νέο αλφαβητικό πίνακα αγίων, καταρτισμένο με πολλή επιμέλεια.
 • Περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι εορτές, μνήμες και συνάξεις προς τιμήν της Θεοτόκου (στον πίνακα αγίων).
 • Περιλαμβάνονται όλοι οι άγιοι της Κύπρου (στον πίνακα αγίων).
 • Υπάρχουν όλοι οι αρχαίοι άγιοι των βρετανικών νήσων (στον πίνακα αγίων).
 • Περιέχει πλήρη πασχάλια 40 ετών, για το παλαιό και το νέο ημερολόγιο.
 • Στο τέλος καταχωρούνται αυτούσια δύο σπάνια κείμενα, του 18ου αιώνος, με σπουδαίες πληροφορίες για τις τότε αντιλήψεις και συνήθειες περί εορτών και νηστειών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος 9
Το σύμβολον της πίστεως 13
Προσευχή προοιμιακή 15
Μεσονυκτικόν το καθ' ημέραν 18
Μεσονυκτικόν του Σαββάτου 42
Μεσονυκτικόν της Κυριακής 55
Ακολουθία του όρθρου 57
Ωρα α' 113
Μεσώριον της α' ώρας 119
Ωρα γ' 124
Μεσώριον της γ' ώρας 129
Ωρα ς' 134
Μεσώριον της ς' ώρας 139
Ακολουθία των τυπικών 145
Ακολουθία της τραπέζης 158
Ωρα θ' 164
Μεσώριον της θ' ώρας 169
Ακολουθία του εσπερινού 175
Ευχή της τραπέζης προ του δείπνου 187
Απόδειπνον μέγα 189
Απόδειπνον μικρόν 223
Τροπάρια των ακινήτων εορτών 234
Τροπάρια των κινητών εορτών 428
Απολυτίκια αναστάσιμα 453
Απολυτίκια της όλης εβδομάδος 460
Θεοτόκια εις έκαστον ήχον 464
Ο ακάθιστος ύμνος 483
Μικρός παρακλητικός κανών 510
Μέγας παρακλητικός κανών 527
Ακολουθία της θείας μεταλήψεως 540
Εικοσιτέσσαρες οίκοι εις τον τίμιον σταυρόν 572
Ευαγγέλιον της Κυριακής του Πάσχα 593
Λόγος κατηχητικός του ιερού Χρυσοστόμου 595
Κανών ικετήριος εις τον Ιησούν Χριστόν 598
Κανών ικετήριος εις τον άγγελον-φύλακα 607
Κανών ικετήριος εις τους αγίους πάντας 619
Αλφαβητικός πίναξ αγίων 626
Πασχαλιά νέου ημερολογίου 652
Πασχαλιά παλαιού ημερολογίου 664
Νουθεσία προς τους εντευξομένους 676
Είδησις δια τας ημέρας όλου του χρόνου όπου χρεωστεί ο χριστιανός να νηστεύη ή να καταλύη 677

περισσότερα...

Μεταξύ ουρανού και γης

Μεταξύ ουρανού και γης

Θεόκλητος Διονυσιάτης

Ένα από τα καλύτερα βιβλία για τη γνωριμία του μοναδικού στον κόσμο μοναχικού, πνευματικού κέντρου, του Αγίου Όρους και ο απαραίτητος συνέκδημος του προσκυνητή, με πλήθος εικόνων.


Περιεχόμενα


Πρόλογος εκδοτών 5
Λίγα λόγια για την Ζ ' Έκδοση 7

«Πύλη του Ουρανού» 11
«Ως βότρυς πλήρης ζωής» 15
«Ο Σκητιώτης Καλλίνικος» 19
Η πτώσις δόγμα πίστεως 23
Αποφατικαί νοεραί αναβάσεις 27
Ο εραστής νους και ο ερώμενος Θεός 31
Υπό τα βλέμμα της Πορταϊτίσσης 35
«Ποιήσωμεν σκηνάς δύο...» 41
«...Ων ουκ ην άξιος ο κόσμος» 45
Σιωπηλός ύμνος του ωραίου 48
Ησυχία και Μοναχισμός 52
Άγιος Αντώνιος και Κοινωνικότης 56
Ημείς και ο πλησίον 61
«Οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς; » 66
«Άνευ ησυχίας αδύνατον καθαρθήναι» 72
Αι εντολαί εδόθησαν προς θέωσιν 77
Οι μοναχοί και το φυσικόν κάλλος 85
Η μεταφυσική του ωραίου 89
Το Κάλλος εν τω Χριστιανισμώ 93
«Των επουρανίων αντίτυπος σκηνή» 97
Ο Γέρων θεόληπτος. 101
«Ηττήθην από τον Χριστόν» 106
«Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν» 110
Μάρκος ο ασκητής και τα «έργα» 115
Πίστις και αγάπη 119
«Κατέλιπον τας εν άστει διατριβάς» 123
«Τον Ιησούν απαιτεί η καρδία ημών» 130
«Ουδέν γλυκύτερον προσευχής» 135
Κιβωτός πίστεως και έθνους 139
«Ω Κύριε, ανήσυχος είναι η ψυχή μας» 144
Ιδιότυπα εκμαγεία των θρησκειών 148
Προσεγγίζομεν το θείον «αγνώστως» 153
Αρεοπαγιτικών απολογητική 159
Ορθόδοξος Μυστικισμός και Νεοπλατωνισμός 164
«Μόνος, ή θηρίον ή Θεός» 170
«Κήρυκες της ερχόμενης βασιλείας» 177
Ο φίλος μου ερημίτης Νικόδημος 181
«Οι τύποι των ήλων» 185
«... εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν» 189
Η «αυτοβιογραφία» 194
«Απολαύω της αγάπης Σου και της ωραιότητός Σου» 198
«Υπωπιάζω μου την σάρκα...» 202
«Άγγελος ελαύνων επί θηρίου» 207
«Ο πίπτων ηθικώς πίπτει και κατά τας ιδέας» 211
Μυστικιστικά στοιχεία 216
Αγιοριειτικός Μυστικισμός 220
Τα πλαίσια του Μυστικισμού 225
Κάθαρσις και Θαβώριον φως 229
Μυστικής ενώσεως δύναμις 233
«Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν» 238
«Ενταύθα Χριστός ο της ερήμου φίλος» 241
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία» 244
«Η ορθοδοξία κατ' ουσίαν Μοναστική» 249
«... της των αγγέλων παραψαύοντες αθλίας» 254
Ελευθερία και περιορισμοί 259
Γενική εποπτεία του Μοναχισμού 263
Ο Μοναχισμός εν τη στρατευομένη Εκκλησία 268

Πίναξ κυριωτέρων εικόνων 273
Πίναξ περιεχομένων 277

περισσότερα...

Καλώς ορίσατε στις
Εκδόσεις Παπαδημητρίου

Η ιστορία του εκδοτικού μας οίκου ξεκινάει από παλιά…

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ένα φτωχό παπαδοπαίδι αφήνει πίσω του τη Στεμνίτσα και έρχεται στην Αθήνα για να κυνηγήσει μια καλύτερη τύχη και με σκοπό να διακριθεί στο χώρο του βιβλίου. Αυτό το παιδί ήταν ο Δράκος Παπαδημητρίου.

Μαζί με τον Σ. Παρασκευόπουλο και μερικούς άλλους ιδρύει το «Κεντρικόν Πρακτορείον Εφημερίδων», οργανώνοντας τρόπους διανομής και πώλησης εφημερίδων. Σε ηλικία 35 ετών ιδρύει μόνος του τον εκδοτικό οίκο «Δράκος Παπαδημητρίου». Το βιβλιοπωλείο του, με την ονομασία «Γενικόν Βιβλιοπωλείον», στεγάζεται στην Αιόλου και αργότερα στη Σοφοκλέους. Αρχίζει να εκδίδει ποικίλα βιβλία και έντυπα, πάνω στα οποία σκύβουν σήμερα οι μελετητές της νεοελληνικής κοινωνίας, ενώ αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα της λαϊκής εικονογραφίας, καθρεφτίζοντας τα μεγάλα γεγονότα από το 1840 έως την εποχή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Από το 1924, το έργο του συνέχισαν επάξια οι γιοι του, Αλέξανδρος και Ευάγγελος Παπαδημητρίου, με πολύ κέφι και ελπίδα, με έδρα πια της επιχείρησης την ιστορική οδό Αλίτσης, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Ο Δράκος Παπαδημητρίου πεθαίνει το 1940, ακολουθεί ο πόλεμος και η Κατοχή, αλλά η εκδοτική προσπάθεια συνεχίζεται, με πολλές εκδοτικές επιτυχίες που έχουν τιμηθεί με βραβεία της Ακαδημίας, κρατικά και άλλες διακρίσεις.

Σήμερα, το πηδάλιο, μετά και τον αείμνηστο Αλέκο Παπαδημητρίου (γιο του Ευάγγελου), το κρατά ο γιος του, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, τέταρτη πια γενιά του ιστορικού εκδοτικού οίκου, που από μικρός μπήκε στο πνεύμα και στην πρακτική της δουλειάς.

Θρησκευτικά βιβλία (ορθόδοξα χριστιανικά), έργα του Φώτη Κόντογλου, παιδικά βιβλία, έργα ξένης και ελληνικής λογοτεχνίας, συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ημερολόγια, χαρτικά είδη, ορθόδοξες εικόνες και άλλα πολλά, περιλαμβάνει ο κατάλογος των εκδόσεων σήμερα, συμβάλλοντας έτσι στα Γράμματα, στις Τέχνες και στην Παιδεία.